Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130153

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wydania zezwolenia typu pojazdu kolejowego w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek taboru zgodnego z wymaganiami europejskimi.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek taboru zgodnego z wymaganiami europejskimi.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek taboru zgodnego z obowiązującymi standardami.
 • Przygotowuje materiały z zakresu unijnych i krajowych wymagań dotyczących taboru kolejowego, w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, eksploatacji i modernizacji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w celu zapewnienia stosowania obowiązujących standardów.
 • Reprezentuje Prezesa UTK w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej (w tym z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących taboru kolejowego oraz problematyki rynku wewnętrznego w celu przekazywania stanowiska Polski, również w zakresie mającym wpływ na wydawanie środków UE.
 • Proponuje kierunki i sposoby doskonalenia procesów związanych z wydawaniem zezwoleń dla pojazdów kolejowych w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE, w celu zapewnienia wprowadzenia na rynek taboru zgodnego z wymaganiami europejskimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności
 • Znajomość TSI mających zastosowanie do taboru
 • Znajomość rozdziału 4a ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych w dziedzinie interoperacyjności
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania pisemnych informacji kierowanych do interesariuszy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ