Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130203

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa,
 • zagrożenie korupcją,
 • praca w terenie,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami). 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z zagrożeniem lub wystąpieniem szkody w środowisku w powierzchni ziemi i w wodzie, w celu zapobiegania oraz efektywnej naprawy ich skutków.
 • Prowadzi postępowania związane z uzgodnieniem projektów planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu przywrócenia czystości gleby i ziemi do obowiązujących standardów.
 • Aktualizuje rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku w celu powiększenia bazy danych dotyczących zagrożeń dla środowiska i ludzi.
 • Przygotowuje opinie o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii, leśnictwa.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • Znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich napraie, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office), skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość
 • Informacja dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
APLIKUJ TERAZ