Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130208

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, przedkładanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i konsultacji międzyresortowych.
 • Opracowuje wyjaśnienia, zalecenia i wytyczne w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej Funduszu Pracy (FP).
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów oraz porozumień dotyczących przekazywania środków FP organom i instytucjom upoważnionym do finansowania z FP zadań określonych ustawowo.
 • Przygotowuje projekty pełnomocnictw do wykonywania zadań w imieniu dysponenta FP, w szczególności przez Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu, kierownictwo DF.
 • Przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych z zakresu wydatkowania kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na zadania ustawowe, planowanych do wdrożenia, oraz dokonywanie okresowej oceny funkcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem danych liczbowych opracowanych przez Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Gospodarowania Środkami Funduszu Pracy.
 • Prowadzi prace legislacyjne w zakresie spraw dotyczących Funduszu Pracy pozostających we właściwości DF, w celu opracowania projektów założeń projektów ustaw i projektów ustaw oraz projektów aktów wykonawczych do przepisów o wspieraniu zatrudnienia, w zakresie gospodarowania środkami FP oraz innych dotyczących zapewnienia finansowania zadań z FP.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania prejudycjalne, przekazywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakresie FP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów aktów prawnych lub w obsłudze prawnej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w szczególności rozdziały 1-4 i 18), rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie,
 • podstawowa znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział I rozdziały 1-5)
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • ­rzetelność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ