Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130014

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe krajowe, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Sporządza informacje zbiorcze z realizacji zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie mazowieckim, w tym sprawozdania przedkładane Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania w zakresie realizacji zadań przez Wojewódzki Zespół w Warszawie
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie informacji gromadzonych w postępowaniu o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia
 • Gromadzi uchwalone przez radę powiatu programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz roczne informacje z ich realizacji
 • Przygotowuje informacje, w tym ich aktualizacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie podmiotowej Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych, o świadczeniu wspierającym, o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ