Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129974

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż., sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż.,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż. o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego na zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż. przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż.,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje dostawy materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż.,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów ppoż.,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych, materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Dobra znajomość ustaw: -Prawo Zamówień Publicznych w zakresie: Działu I, II, III, IV i VII, - o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi,- znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ