Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129977

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Sprawdza kompletność oraz poprawność składanych przez wydziały merytoryczne wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej i wykonuje czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków - przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji, w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Dokonuje wstępnej analizy złożonych w postępowaniach ofert pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz sporządza projekty dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Sporządza umowy o zamówienie publiczne w oparciu o przygotowane projekty
 • Sprawdza poprawność oraz kompletność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz przygotowuje dokumentację z tych postępowań,
 • Uczestniczy w negocjacjach z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w trybach niekonkurencyjnych,
 • Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników Komendy Stołecznej Policji i jednostek Policji działających na jej obszarze zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obszarze przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne
 • Dobra znajomość ustaw: - prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych - o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętności: stosowania prawa, sporządzania dokumentacji zamówień w szczególności specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów o zamówienie publiczne, komunikatywność, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość: prawa cywilnego, prawa budowlanego,
APLIKUJ TERAZ