Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129980

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Wdraża Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) realizując zadania dotyczące przygotowywania i aktualizacji dokumentów wdrożeniowych (np. opisu systemu zarządzania i kontroli), analizy i opiniowania dokumentów wdrożeniowych (np. procedur opracowywanych przez instytucje pośredniczące) oraz przeprowadzania konsultacji i przygotowywania interpretacji w zakresie realizacji programu;
 • Zajmuje się obsługą procesu legislacyjnego, a w szczególności koordynacją w Departamencie konsultacji aktów prawa Unii Europejskiej i wytycznych Komisji Europejskiej, opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz projektów aktów prawa obowiązującego wewnątrz Ministerstwa;
 • Prowadzi analizy na potrzeby usprawnienia systemu wdrażania programów, w tym identyfikuje zagrożenia i ryzyka, gromadzi dane i opiniuje rekomendacje;
 • Bierze udział w kontrolach systemowych w ramach realizacji programów, w tym przygotowuje kontrole, przeprowadza kontrole w instytucjach pośredniczących, sporządza informacje i zalecania pokontrolne oraz monitoruje wdrażanie rekomendacji pokontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych lub administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B1;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność współpracy oraz komunikacji;
 • Myślenie analityczne;
 • Rzetelność;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ