Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129655

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w obszarze gospodarki wodnej, w szczególności w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód oraz w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie, zażalenia, ponaglenia; wydaje zaświadczenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: przygotowuje projekty pism procesowych, udostępnia akta, prowadzi postępowania dowodowe, przeprowadza oględziny)
 • Prowadzi przegląd realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych
 • Monitoruje stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym prowadzi czynności kontrolne, gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie
 • Udostępnia informacje publiczne w zakresie zadań Wydziału
 • Rozpatruje i przekazuje zgodnie z właściwością skargi, wnioski i petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych wewnątrzresortowych oraz przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarka wodna
 • Udostępnia informacje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i publikację informacji zgodnie z przepisami tej ustawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub budownictwa
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania:
 • Ustawy Prawo wodne, w szczególności w zakresie rodzajów wód, własności wód i urządzeń wodnych, właściwości organów w zakresie gospodarki wodnej, ustalenia charakteru wód oraz zgód wodnoprawnych
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ