Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenia korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • stres związany z podejmowaniem decyzji i działań, które mogą mieć wpływ na czynności zarządzane w ramach procesu karnego,
 • presja czasu w działaniach podejmowanych w sprawach dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia,
 • codzienna praca na wielu systemach i na podstawie dużej liczby różnych przepisów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Koordynuje, zleca i prowadzi wymianę informacji, w tym informacji przetwarzanych w policyjnych i pozapolicyjnych zbiorach danych przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych policyjnych kanałów międzynarodowej wymiany informacji oraz w zgodzie z prawem krajowym, międzynarodowym, a także umowami bilateralnymi
 • Analizuje skomplikowane sprawy pod kątem występujących w nich związków przyczynowo - skutkowych, powiązań między sprawami i wskazuje krajowym jednostkom Policji oraz innym organom, w tym partnerom zagranicznym kierunki dalszego rozwoju spraw jak również koordynuje zleca i prowadzi wymianę informacji dotyczącą operacji transgranicznych
 • Bierze udział w opracowywaniu, opiniowaniu i modyfikowaniu wypracowanych sposobów postępowania, zmian w bazach danych i systemach krajowych, jak i zagranicznych
 • Analizuje otrzymywane od podmiotów uprawnionych wnioski o uzyskanie potrzebnych informacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zasadami międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych
 • Zapewnia skuteczną i sprawną realizację zadań poprzez prowadzenie konsultacji i nadawania im właściwego biegu
 • Prowadzi szkolenia przy wdrażaniu nowego pracownika do obowiązków oraz prowadzi szkolenia i udziela konsultacji dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych
 • Bierze udział w opiniowaniu wypracowanych sposobów postępowania, dostarcza wiedzę fachową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji
 • Samodzielność w działaniu
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność, rzetelność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa komputera w środowisku MS Windows, MS Office i sprzętu biurowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych niezbędnych do wymiany informacji
 • Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność argumentacji
APLIKUJ TERAZ