Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127264

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie korupcją.


3.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządza okresowe analizy, zawierające wnioski i propozycje, przekazywane Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Prowadzi instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego dla osób zatrudnianych w MSZ oraz praktykantów, stażystów, wolontariuszy w celu właściwego przygotowania ich do pracy/ praktyki/ stażu/ wolontariatu.
 • Prowadzi, w pełnym zakresie, i przechowuje dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy (m.in. dokumenty dot. wypadków przy pracy) oraz rejestry: wypadków w pracy, chorób zawodowych, pomiarów, w celu zapewnienia kontroli realizacji tych zadań.
 • Uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów w tym zakresie oraz przedstawia do zatwierdzenia dokumentację powypadkową.
 • Doradza pracodawcy w zakresie przepisów, zasad bhp oraz podczas organizowania stanowisk pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy i zasadami ergonomii. Uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Uczestniczy w konsultacjach z pracownikami oraz w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia merytorycznego wsparcia i doradztwa związanego z wypracowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Współpracuje z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami, ze społeczną inspekcją pracy oraz związkami zawodowymi w zakresie właściwości stanowiska. Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji w celu zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami bhp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 1 rok stażu pracy w służbie BHP
 • Aktualne szkolenie okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o służbie zagranicznej, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o działach administracji rządowej, Kodeks pracy z zakresu BHP oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość Prawa budowlanego i przepisów z zakresu ochrony ppoż.
 • Znajomość: struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej, celów polityki zagranicznej i zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, struktury organizacyjnej MSZ.
 • Wiedza za obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia.
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska, oceny dostosowania budynków dla potrzeb pracowników ze szczególnymi potrzebami.
APLIKUJ TERAZ