Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127091

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z Radą Europy w obszarze młodzieży poprzez konsultowanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentów, przygotowywanie propozycji stanowiska ministerstwa oraz prezentowanie ww. stanowiska na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Młodzieży Rady Europy.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z Unią Europejską w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży poprzez m.in. prowadzenie konsultacji dokumentów unijnych, w tym również tych dokumentów pozostających we właściwości innych ministerstw, z departamentami ministerstwa.
 • Realizuje zadania związane ze współpracą dwustronną i wielostronną w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież z wybranymi państwami oraz gremiami wielostronnymi, w tym m.in. w zakresie prac nad umowami resortowymi, umowami rządowymi, porozumieniami i dokumentami deklaratywnymi, i ich dalszą realizacją.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Sekretariat Generalny Rady UE) w zakresie wymiany informacji.
 • Realizuje sprawy dotyczące udziału przedstawicieli ministerstwa w grupach roboczych oraz grupach wysokiego szczebla w ramach współpracy europejskiej w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży monitorując ich udział w ww. gremiach.
 • Pełni rolę resortowego koordynatora SOLVIT (internetowa sieć UE ds. rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej) poprzez konsultowanie i opiniowanie dokumentów.
 • Pełni rolę resortowego koordynatora Polskiego Repozytorium poprzez aktualizację danych ekspertów ministerstwa z obszaru oświata i wychowanie oraz młodzież uczestniczących w pracach unijnych grupach roboczych.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, propozycje do planu pracy departamentu, do planu wyjazdów zagranicznych i planów oraz sprawozdań finansowych oraz organizuje wizyty i spotkania, w tym międzynarodowe, wyjazdy i przyjazdy delegacji oficjalnych i roboczych w obszarze objętym zakresem obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze edukacji lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość ustawy - Prawo oświatowe
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Wiedza w zakresie integracji europejskiej i procesów decyzyjnych UE
 • Znajomość kierunkowych dokumentów UE w obszarze edukacji i młodzieży
APLIKUJ TERAZ