Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127001

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają  drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • analizuje wpływające do Urzędu, w tym od Prezesa UOKiK, informacje o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku,
 • przygotowuje projekty pism i stanowisk Departamentu w zakresie działania Wydziału,
 • obsługuje systemy teleinformatyczne dotyczące nadzoru rynku wyrobów budowlanych, w szczególności analizuje zgłoszenia przekazane za pomocą systemu ICSMS oraz wprowadza informacje do tego systemu,
 • opracowuje materiały w zakresie realizacji zadań Departamentu,
 • opracowuje analizy i zestawienia dotyczące przeprowadzanych kontroli oraz działań podjętych przez organy nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych,
 • przygotowuje projekty informacji w sprawach wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w pracy związanej z wykonywaniem zadań analitycznych bądź zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej lub w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, prawodawstwa Unii Europejskiej z zakresu wyrobów budowlanych, w szczególności przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Nr 305/2011, Nr 2019/515, ustawy – Prawo budowlane,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres
 • kultura osobista,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ