Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126929

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z
  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich wyłącznie na parter;
 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z wdrażaniem do realizacji i monitorowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu procedur konkursowych związanych z wyłanianiem realizatorów, przygotowywaniem do podpisania umów i ewentualnych aneksów do umów na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Współuczestniczy w monitorowaniu i rozliczaniu umów, zawartych na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Opracowuje projekty aktów prawnych oraz prowadzi procedurę legislacyjną z zakresu zadań wydziału.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady Onkologicznej i Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań wydziału.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań związanych z opracowywaniem informacji, analiz i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz zadań związanych z analizą stopnia realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu wniosków o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. programu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia lub w administracji publicznej.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej,
 • znajomość uchwały nr 10 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020– 2030,
 • znajomość ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej,
 • znajomość rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Onkologicznej,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność,
 • myślenie analityczne,
 • umiejetność pracy w zespole,
 • współpraca
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ