Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.


WYJAZDY SŁUŻBOWE (organizacja uroczystości w terenie)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. 

Zakres zadań

 • Organizowanie i współudział w organizowaniu uroczystości związanych z walką o suwerenność i niepodległość Polski
 • Prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość
 • Udział w uroczystościach z udziałem władz państwowych, kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, w tym realizacja wszelkich przedsięwzięć wynikających z organizacji uroczystości w celu właściwego ich przebiegu oraz udzielanie wszechstronnej pomocy weteranom i działaczom opozycji antykomunistycznej – uczestnikom obchodów
 • Reprezentowanie Szefa Urzędu na uroczystościach
 • Zbieranie, analizowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizowanych przedsięwzięć
 • Współudział w opracowywaniu rocznych planów uroczystości
 • Opracowywanie projektów pism, sprawozdań, notatek dotyczących organizowanych przedsięwzięć
 • Współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie obsługi medialnej uroczystości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze organizacji uroczystości/przedsięwzięć
 • znajomość przepisów ustaw:
 • z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • ogólna znajomość zakresu działania Urzędu i pozostałych ustaw realizowanych przez Urząd
 • wiedza historyczna z zakresu historii najnowszej, w szczególnosci okresu II wojny światowej i okresu powojennego
 • łatwość wypowiedzi i pisania tekstów
 • umiejętności organizacyjne
 • zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego i ceremoniału wojskowego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Internet)
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość graficznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ