Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126610

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,
przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Stres i praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów rządowych w zakresie zadań Wydziału
 • Bierze udział w przygotowaniu projektu budżetu Instytucji Kluczowej w obszarze spółek Skarbu Państwa – beneficjentów środków UE oraz harmonogramu wydatkowania uzyskanych środków
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją zamówień publicznych, w ramach działań finansowanych z PT FE, w tym przygotowuje niezbędną dokumentację
 • Nadzoruje wykorzystanie systemu Arachne na wszystkich etapach wdrażania KPO przez jednostki wspierające
 • Ocenia informacje o nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych, w tym przy wykorzystaniu systemu Arachne, jak również koordynuje zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wnioskowania, sprawozdawczości oraz płatności przedkładanych przez Ministerstwo do Instytucji Zarządzającej
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem wkładu do planu działalności Ministra, przygotowywaniem planu Departamentu na kolejny rok, oraz okresowych informacji dotyczących stanu realizacji celów i zadań
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrażaniem inwestycji KPO B2.3.1 „Budowa morskich farm wiatrowych” i B1.2.1 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy związanej z funduszami europejskimi, programami UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych
 • Znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, 1301/2013, 1300/2013, 2021/1060, 2021/1058, 2021/241
 • Znajomość zagadnień z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ