Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125950

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski i prowadzi postępowania w sprawie przyznania świadczeń kompensacyjnych.
 • Zajmuje się obsługą administracyjną Zespołów do spraw świadczeń kompensacyjnych.
 • Zajmuje się obsługą administracyjną Komisji Odwoławczych.
 • Sporządza odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego.
 • Tworzy i opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz przygotowuje wystąpienia Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub związane z orzecznictwem lub obsługą prawną lub w zakresie tworzenia/stosowania prawa – w szczególności prawa medycznego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym Rzecznika Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie dotyczącym Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych
 • Znajomość ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie dotyczącym Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Otwarty stosunek do klientów Urzędu
 • Asertywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ