Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126004

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy i brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Planuje oraz realizuje zakupy wyposażenia technicznego i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego KGP
 • Opracowuje i analizuje projekty aktów prawnych i procedur wewnętrznych w zakresie przepisów transportu drogowego i gospodarki transportowej
 • Dokonuje rejestracji pojazdów KGP w systemie CEP-S oraz prowadzi ewidencję środków trwałych w zakresie sprzętu transportowego
 • Aktualizuje dane dotyczące stanu etatowego oraz posiadanego sprzętu transportowego w komórkach organizacyjnych KGP
 • Weryfikuje i aktualizuje niezbędną dokumentację pojazdów sprowadzanych z zagranicy oraz inicjuje przed właściwymi organami postępowania administracyjne
 • Zabezpiecza służbowe środki transportu w przepustki zezwalające na wjazd do Komendy Głównej Policji i obiektów będących pod nadzorem MSWiA
 • Prowadzi ewidencję pomocniczą sprzętu kwatermistrzowskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze gospodarki transportowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dobra znajomość przepisów prawa w zakresie transportu drogowego i gospodarki transportowej oraz o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego i podatkowego w zakresie rejestracji pojazdów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE w tym baz danych
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ