Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126433

Warunki pracy


 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i opiniowaniem mierników jakości w systemie opieki zdrowotnej w Polsce;
 • opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne w celu realizacji przepisów prawa;
 • współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w celu opracowania, wdrażania i upowszechniania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne, w tym w szczególności z NFZ, konsultantami krajowymi i ekspertami;
 • gromadzi i analizuje informacje i propozycje mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań stosowanych w innych krajach;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość przepisów regulujących kwestie wskaźników jakości w opiece zdrowotnej;
 • znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w onkologii;
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Excel, MS PowerPoint);
 • dobra znajomość procedury administracyjnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej
 • rzetelność
 • kreatywność
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ