Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126302

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • przygotowuje decyzje administracyjne wstrzymujące lub wycofujące z obrotu produkty lecznicze weterynaryjne, również w ramach szybkiego powiadamiania o niewłaściwej jakości leków w systemie „Rapid Alert” w krajach UE,
 • analizuje merytorycznie i prawnie dokumenty (wniosek i załączniki) od podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i przygotowuje decyzje administracyjne zezwalające podmiotom gospodarczym na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • przygotowuje decyzje administracyjne stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego dla podmiotów informujących o zakończeniu działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • udziela informacji osobom fizycznym i osobom prawnym z zakresu interpretacji przepisów prawa farmaceutycznego w formie pisemnej lub ustnej oraz kontaktuje się z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności MRiRW, MZ, GIF, URPL, WMiPB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza: znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, inicjatywa,
 • Umiejętności: pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ