Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126200

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • Wspiera użytkowników zewnętrznych (instytucje obowiązane) i wewnętrznych systemu informatycznego SI*GIIF, w szczególności w zakresie eliminacji błędów w przesłanych plikach oraz rozwiązuje problemy ze zgłoszeniami identyfikacyjnymi do wykazu instytucji obowiązanych.
 • Przyjmuje i obsługuje elektroniczne zgłoszenia identyfikacyjne, w tym dokonuje analizy poprawności tych zgłoszeń.
 • Weryfikuje i analizuje pliki przesłane przez instytucje obowiązane.
 • Zarządza dokumentacją techniczną systemu SI*GIIF
 • Uczestniczy w pracach, w ramach projektów informatycznych związanych z rozwojem systemu SI*GIIF, w zakresie przyjmowania danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi klienta
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej z obszaru IT
 • Znajomość języka SQL na poziomie podstawowym
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Umiejętność analizy informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość zaleceń ABW w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (PWBT)
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
APLIKUJ TERAZ