Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125825

Warunki pracy

 


Praca na stanowisku wiąże się  z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem
https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami  


 

Zakres zadań

 • uczestniczy w wypracowaniu projektów stanowiska RP w debacie na temat rozwoju w UE obszaru praw podstawowych i demokratyzacji, w tym Karty Praw Podstawowych UE oraz monitoruje stan debaty na temat przyszłych działań w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji w państwach członkowskich, na poziomie UE oraz w ramach Rady Europy, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP)
 • współpracuje przy wypracowaniu instrukcji na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich i Swobodnego Przepływu Osób (FREMP) oraz koordynuje prace w kraju w tym zakresie
 • uczestniczy w pracach Agencji Praw Podstawowych UE jako Zastępca Krajowego Oficera Łącznikowego oraz współpracuje przy koordynacji zadań zleconych przez Agencję w kraju
 • przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej, Prezesa Rady Ministrów
 • monitoruje i analizuje programy prac Komisji Europejskiej w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji w celu identyfikacji przyszłych projektów o priorytetowym charakterze z punktu widzenia interesów Polski, współpracuje z przedstawicielami innych ministerstw w celu wypracowania wstępnego stanowiska Polski
 • opiniuje dokumenty UE i PL o charakterze politycznym i instytucjonalnym pod względem zgodności z polskim stanowiskiem
 • zapewnia zastępstwo z osobą na Stanowisku Pracy do Spraw przestrzeni wolności i praw podstawowych UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: Tajne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu poszerzonemu
 • znajomość: języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego niż angielski języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • posiadanie wiedzy z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego, polityk sektorowych UE, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym ustawy o służbie cywilnej
 • posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki UE lub ochrony praw człowieka
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: języka angielskiego na poziomie C2 oraz języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie C1 oraz języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1
 • posiadanie wiedzy z zakresu politycznego i instytucjonalnego rozwoju UE, interpretacji i tłumaczenia tekstów prawnych
 • posiadanie kompetencji miękkich w zakresie wystąpień publicznych
APLIKUJ TERAZ