Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (kilka razy w roku zagraniczne wyjazdy służbowe – warsztaty SOLVIT, grupy robocze Rady i KE, kilka razy w roku krajowe wyjazdy służbowe)
   

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną z organami innych państw członkowskich UE i EOG (w ramach sieci realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska)
 • Dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE oraz przygotowuje projekty opinii.
 • Prowadzi sprawozdawczość z działań Centrum SOLVIT Polska
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej
 • Monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE
 • Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące systemu SOLVIT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na wydziale prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
 • bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ