Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125960

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.


Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na czwartym piętrze budynku biurowego.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za kompleksową realizację zadań związanych z przygotowywaniem planów remontowo-inwestycyjnych w UPRP wymagających udziału zewnętrznych usługodawców
 • Przygotowywanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne z zakresu remontów i inwestycji budowlanych, a także innych postępowań pozostających w zakresie działania Wydziału
 • Kompleksowe prowadzenie projektów remontowo-inwestycyjnych od wyłonienia wykonawcy usługi zgodnie z PZP, poprzez zawieranie umów z zewnętrznymi usługodawcami, nadzór nad pracą zewnętrznych usługodawców, aż po odbiór wykonanych prac
 • Analizę rynku usług budowlanych i inwestycyjnych, przygotowywanie analiz, prezentacji i raportów na potrzeby realizacji planu remontów i inwestycji budowlanych
 • Nadzór nad przygotowywaniem programów funkcjonalno-użytkowych, inwentaryzacji instalacji, audytów na potrzeby prowadzonych projektów remontowo-inwestycyjnych
 • Prowadzenie spraw związanych termomodernizacją i efektywnością energetyczną budynku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie spraw związanych z prowadzeniem remontów i inwestycji budowlanych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusza,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres),
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office MS Excel) oraz urządzeń biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ