Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125938

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • realizacja zadań odbywa się pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK), sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizację dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD) (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym i związane jest z realizacją programów rządowych, w tym: Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Budowy 100 Obwodnic, Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa),
 • prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału,
 • wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów Oddziału. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, prowadzi ewidencję w zakresie podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT, JPK (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału, uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych, w celu przestawienia poprawności danych jednostki, sporządza sprawozdania budżetowe i KFD, współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazywanych w programach inwestycyjnych (wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym),
 • prowadzi rejestr umów, wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP
APLIKUJ TERAZ