Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125242

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą w terenie
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumenty do przeprowadzenia kontroli dozorowych oraz sporządza lub uczestniczy w sporządzaniu protokołu z kontroli w ramach praktyk na inspektora dozoru jądrowego II stopnia
 • przygotowuje i uczestniczy w kontrolach dozorowych prowadzonych w obiektach jądrowych, składowiskach odpadów promieniotwórczych oraz innych jednostkach organizacyjnych posiadających zezwolenie Prezesa PAA w ramach praktyk na inspektora dozoru jądrowego II stopnia
 • uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów, instrukcji, procedur usprawniających prowadzenie nadzoru i kontroli obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • analizuje i opiniuje dokumentację techniczną składaną przy wnioskach o wydanie zezwoleń lub zgód Prezesa PAA dotyczących krajowych obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych, w szczególności w ramach zadań dozorowych związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie mechaniki i budowy maszyn, inżynierii materiałowej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność logicznego wnioskowania i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi dotyczących obiektów jądrowych oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ