Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125834

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- nietypowe godziny pracy,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przeprowadza kontrole w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków oraz przygotowuje wymaganą dokumentację z przeprowadzonej kontroli
 • Prowadzi wizyty monitoringowe realizowanych projektów
 • Weryfikuje sprawozdania złożone przez podmioty, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości pod względem zgodności wykonania projektu z zawartą umową
 • Opracowuje wystąpienia pokontrolne a następnie monitoruje wykonanie zaleceń i wniosków oraz analizuje sposób ich realizacji
 • Sporządza analizy prawidłowości i terminowości wykonanych zaleceń pokontrolnych
 • Gromadzi dokumenty pokontrolne, opracowuje statystyki dotyczące przeprowadzonych kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z przeprowadzaniem czynności kontrolnych lub w komórce zajmującej się czynnościami kontrolnymi
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office: Word, Excel
 • Pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu kontroli i/lub audytu
APLIKUJ TERAZ