Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125759

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w realizacji zadań w zakresie eksportu żywności do państw trzecich, w szczególności ze względu na nowe wymagania dotyczące eksportu do Chin i Indii oraz zadań związanych z importem żywności do Polski z państw trzecich, w tym współpracuje z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującymi nadzór nad podmiotami zajmującymi się eksportem i importem żywności
 • Opracowuje merytoryczne stanowiska Departamentu, w tym interpretacje oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów prawa żywnościowego, w szczególności w zakresie dotyczącym eksportu i importu żywności oraz ich uzgadnianie lub konsultacje z jednostkami naukowo-badawczymi, innymi resortami i innymi jednostkami, w celu udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania e-mailowe instytucji, innych podmiotów oraz osób indywidualnych
 • Współuczestniczy w realizacji zadań związanych z koordynacją stosowania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej systemu TRACES, którego celem jest monitorowanie przesyłek towarów pochodzenia roślinnego przywożonych do Polski z krajów trzecich
 • Współuczestniczy w realizacji zadań związanych z obsługą systemów elektronicznych państw trzecich, w szczególności Chin, w celu obsługi wniosków przedsiębiorców o rejestrację na potrzeby eksportu żywności
 • Bierze udział w opracowywaniu i uzgadnianiu treści merytorycznych projektów krajowych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym ich uzgadnianiu lub konsultacjach z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami/stronami, w celu dostosowywania ustawodawstwa polskiego do acquis communautaire oraz wymagań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przysłanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym opracowywaniu stanowisk merytorycznych Departamentu oraz ich uzgadnianiu lub konsultacjach z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi resortami, w celu przekazania uwag do projektowanego w innym resorcie projektu aktu prawnego z obszaru bezpieczeństwa żywności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem żywności i żywienia i stosownych aktów prawnych krajowych i UE w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy z innymi
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, m.in. Word, Excel, PowerPoint), inne programy do obsługi poczty elektronicznej oraz Internetu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność i skrupulatność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ