Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125798

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·     częsta obsługa interesantów.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • rozpatruje skargi, zażalenia, wnioski w zakresie nadzoru Ministra nad funkcjonowaniem jednostek podległych i nadzorowanych; przygotowuje opinie i projekty odpowiedzi,
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej; przyjmuje interesantów i udziela informacji,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo,
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, przygotowuje projekty odpowiedzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w rozpatrywaniu skarg i wniosków lub w udostępnianiu informacji publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane w stopniu podstawowym
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w stopniu podstawowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ