Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125198

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • wysiłkiem fizycznym (przy organizacji spotkań , konferencji itp.)
 • pracą w terenie (przy festiwalach, piknikach itp.)
 • nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami)
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją
 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz
 • pracą w stresie i pod presją czasu
 • koniecznością podziału uwagi

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • zarządza projektami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi, w tym koordynuje współpracę z mediami i innymi podmiotami administracji publicznej w zakresie informowania o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej oraz zadań Agencji w Programie polskiej energetyki jądrowej
 • administruje stroną internetową Państwowej Agencji Atomistyki oraz koordynuje prowadzenie kont w serwisach społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i należytego wypełniania przez serwisy funkcji informacyjnych w zakresie zadań PAA
 • przygotowuje oraz rozpowszechnia materiały promocyjne i publikacje edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz w zakresie zapobiegania przenikaniu radonu do nowych budynków, zadań Agencji w Programie polskiej energetyki jądrowej a także w związku z realizacją zadań dozoru jądrowego przy ocenie nowych technologii jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych (SMR)
 • udostępnia informację publiczną w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej i Prawa atomowego
 • redaguje informacje i komunikaty dla ludności, w tym na potrzeby strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki w celu zapewnienia aktualności i przejrzystości serwisu dla użytkowników
 • współpracuje z innymi organami administracji publicznej w zakresie informowania o działaniach urzędu, usługach dla obywateli realizowanych przez urząd oraz danych posiadanych przez urząd
 • uczestnicy w wydarzeniach/spotkaniach zewnętrznych, podczas których realizowane są działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym w zw. z działalnością PAA

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa, komunikacji społecznej, współpracy z mediami, promocji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • znajomość mediów społecznościowych i rynku mediów
 • znajomość programów do samodzielnego tworzenia i edytowania materiałów graficznych i video
 • znajomość przepisów o udostępnianiu informacji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna Internet)
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność koordynacji i zarządzania projektami
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zarządzania projektami
 • znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie B2
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
APLIKUJ TERAZ