PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367), ogłasza w dniu 5 kwietnia 2022 r. konkurs o sygnaturze K-110-12/22.

I. Oznaczenie stanowiska:

Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

Liczba wolnych stanowisk: 1 – w tym:


 • 0,5 etatu w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie
 • 0,5 etatu w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Do zadań specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 76).

 

II. Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Mile widziane:

 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres.

III. Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;
 4. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 5. oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
(oświadczenia są do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/).


IV. Termin i miejsce składania dokumentów:


Zgłoszenia z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127

pok. 407A, IV

00-898 Warszawa

 

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. osobiście lub drogą listowną za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 367).


Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

APLIKUJ TERAZ