Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni:


Specjalista / Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji przy współpracy Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • monitorowanie i egzekwowanie postanowień umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą dot. przebiegu robót koncepcyjnych, projektowych, budowlanych przy współpracy z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem Zastępczym;
 • organizowanie spotkań roboczych;
 • udział w radach budowy i czynnościach odbiorowych wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz w innych spotkaniach pomiędzy inwestorem a wykonawcami;
 • współpraca i stały kontakt z Inwestorem Zastępczym/ Inspektorem Nadzoru podczas trwania procesu inwestycyjnego;
 • monitorowanie przebiegu prac projektowych;
 • stały nadzór nad postępem realizacji zleconych prac projektowych w zakresie zarówno terminowym jak i kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz dokonywanie odbiorów potwierdzonych stosownymi protokołami;
 • przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczanie przy bieżącej współpracy z pozostałymi Wydziałami Spółki KM zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych (środki własne Spółki KM, dotacje z funduszy UE);
 • monitorowanie przebiegu robót koncepcyjnych, projektowych i budowlanych;
 • weryfikacja PFU, projektu budowlanego i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki KM;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu, w tym przygotowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji z tymi podmiotami;
 • tworzenie i archiwizacja dokumentów związanych z projektem, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz wniosków i informacji na Zarząd;
 • raportowanie o przebiegu inwestycji oraz realizacji zawartych umów;
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych (SWZ, OPZ) dla planowanego postępowania przetargowego na wybór Inwestora Zastępczego;
 • bieżący nadzór nad zgodnością realizowanych robót budowlanych / usług z umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
 • udział w spotkaniach między inwestorem a wykonawcami, w szczególności w przekazywaniu placu budowy, radach budowy, odbiorach częściowych i końcowych wykonanych robót oraz odbiorach świadczonych usług;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego;
 • prowadzenie i realizacja zaplanowanego budżetu inwestycji w ramach poszczególnych źródeł finansowania;
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dotyczących płatności na rzecz wykonawców;
 • umiejętność starannego redagowania pism i treści innych dokumentów związanych z prowadzoną inwestycją;
 • procedowanie tematów wynikających z wewnętrznych regulacji i procedur;
 • weryfikacja poprawności wystawionych faktur, pod względem formalnym jak również pod względem zasadności ich wystawienia;
 • monitorowanie poprawności współpracy Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami;
 • udział w zadaniach dotyczących eliminacji ryzyka niepowodzenia ww. przedsięwzięcia.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane, bądź inne z doświadczeniem w realizacji inwestycji przez podmiot publiczny. Dobrze widziane uprawnienia budowlane bądź projektowe.
 • wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania,
 • wskazany 2-3 letni staż pracy, na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracy,
 • biegła znajomość programów MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
APLIKUJ TERAZ