Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju personelu
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania na stanowisku:

 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników,
 • Organizowanie szkoleń, w tym szkoleń prowadzonych przez trenerów wewnętrznych,
 • Realizacja wniosków na szkolenia,
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji szkoleń,
 • Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • Współpraca w zakresie realizacji procesów zakupowych związanych z realizacją usług szkoleniowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji szkoleń w tym dokumentacji związanej z procesem zakupowym,
 • Prowadzenie bazy szkoleń pracowników PAŻP,
 • Przygotowywanie umów z pracownikami PAŻP niezbędnymi do realizacji szkoleń,
 • Tworzenie kursów e-learningowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie bądź wyższe, preferowane kierunki studiów: pedagogika, psychologia, nauki społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne,
 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego,
 • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji i zarządzania szkoleniami,
 • Doświadczenie w tworzeniu kursów e-learningowych przy użyciu dedykowanego oprogramowania jak Articulate 360 będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności: MS Excel i Word,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min.B2 (znajomość będzie weryfikowana testem wewnętrznym),
 • Komunikatywność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i nastawienie na osiągnięcie rezultatu,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ