Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
02-366 Warszawa Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11
Ogłoszenie nr 82721 / 11.08.2021

Specjalista do spraw: orzecznictwa administracyjnego w Oddziale Terenowym
Miejsce pracy: Warszawa

 

 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Umowa na czas określony (np. projektu)
 • Liczba stanowisk: 2
 • Wymiar etat: 1
 • Miejsce pracy: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11
 • Ważne do dnia: 31 sierpnia 2021 r.
 • Wynagrodzenie zasadniczne: 4063,92 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzenie postępowań z orzecznictwa administracyjnego z zakresu prawa budowlanego
 • Opracowywanie i przedkładanie kierownikowi Oddziału projektów rozstrzygnięć administracyjnych w formie pism, decyzji i postanowień
 • Archiwizacja akt sprawy
 • Sporządzanie wymaganych informacji i sprawozdań
 • Przyjmowanie interesantów w wyznaczone dni
Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub na kierunku administracja, prawo
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, postępowanie egzekucyjne w administracji, KPA oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Praca na podobnym stanowisku
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Umowę o pracę ciekawe zadania, doskonalenie zawodowe
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Możliwość wykupienia polisy na życie oraz kart sportowych Multisport w preferencyjnej cenie.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy


Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022/326 15 54 lub 326 15 00.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Etap 1: weryfikacja formalna dokumentów
 • Etap 2: test sprawdzający wiedzę merytoryczną
 • Etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
 • W przypadku małej liczby ofert zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z etapu 2.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
APLIKUJ TERAZ