CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista – Chemik w Dziale Inspiracji Edukacyjnych i Naukowych
Warszawa

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!

 

Zakres obowiązków:
 • Dbanie o poprawność merytoryczną w zakresie chemii działań realizowanych przez Dział Inspiracji Edukacyjnych i Naukowych poprzez: opracowywanie materiałów merytorycznych do nowych scenariuszy aktywności, konsultowanie i nadzorowanie treści, prowadzenie szkoleń i wprowadzeń merytorycznych dla zespołu
 • Współpraca przy tworzeniu scenariuszy wydarzeń, zajęć i filmów edukacyjnych
 • Współpraca z ekspertami i kołami naukowymi popularyzującymi nauki ścisłe
 • Prowadzenie interakcji ze zwiedzającymi w formie m.in. warsztatów i pokazów, prowadzonych na żywo (w budynku oraz w ramach działań wyjazdowych) i wirtualnie
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych online oraz wyjazdowych w ramach programu Nauka dla Ciebie
 • Aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę
 • Obsługa organizacyjna prowadzonych zajęć
Poszukiwane kompetencje:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie chemii lub nauk pokrewnych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki min. 2 lata
 • Doświadczenie naukowo-dydaktyczne
 • Umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku
 • Gotowość do podróży służbowych oraz czynne prawo jazdy kategorii B
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

oraz:

 • Umiejętność dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców
 • Zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań
Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy scenicznej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prace w wymiarze całego lub połowy etatu
 • Współpraca w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, eTutora)

Oferujemy elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem.

 


 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl
APLIKUJ TERAZ