Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Centrum Systemów Informatycznych
poszukuje pracownika na stanowisko:
Serwisant IT
Miejsce pracy: Warszawa
Główne zadania:
 • pełnienie roli pierwszej linii wsparcia dla użytkowników systemów,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozwiązywanie zgłoszeń od Klientów,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz analiza bieżących procesów,
 • tworzenie raportów z wykonanych zgłoszeń,
 • tworzenie i rozwój ogólnouczelnianych systemów informatycznych,
 • udział w planowaniu kierunków rozwoju, modernizacji systemów UKSW,
 • pilotowanie wdrożeń aplikacji firm zewnętrznych,
 • wsparcie użytkowników,
 • współpraca z innymi działami Uczelni.
Oczekiwania:
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz usług katalogowych (Active Directory) opartych o serwery Windows,
 • znajomość systemu Linux, umiejętność instalacji i konfiguracji Linuxa do podstawowych zastosowań,
 • znajomość zagadnień związanych z budową i naprawą komputera,
 • umiejętność montażu komputerów z podzespołów oraz instalowania na nich podstawowego oprogramowania,
 • znajomość zagadnień sieciowych, podstaw protokołu TCP/IP,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i usług Microsoft o365,
 • umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowych zagadnień,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra samoorganizacja pracy,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok.
Mile widziane:
 • mile widziana znajomość MySQL,
 • dobra znajomość j. angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej i swobodną rozmowę z klientem.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość budowania doświadczeń w dużej organizacji,
 • fundusz socjalny, trzynastą pensję.
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), nr tel. 22/5619034, adres email: iod[at]uksw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pani/Pan podlegał profilowaniu.