Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113250

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • prowadzi elektroniczną ewidencję i obieg pism wpływających do Biura w ramach systemu EZD;
 • przyjmuje, rejestruje i rozdziela oraz przedkłada do dekretacji Dyrektora Biura i zastępców Dyrektora korespondencję oraz kompletuje i rozdziela dokumenty do podpisu dyrektora Biura oraz dokumenty wewnątrz biura;
 • prowadzi terminarz spotkań, narad i innych wydarzeń w Biurze oraz przygotowuje i obsługuje pod względem organizacyjno – recepcyjnym spotkania z interesantami Biura;
 • przygotowuje, opracowuje, prowadzi oraz aktualizuje elektroniczną listę obecności pracowników Biura oraz przygotowuje analizę wykonywania pracy zdalnej pracowników Ministerstwa;
 • prowadzi rejestr delegacji służbowych kierownictwa i pracowników Biura oraz realizuje zadania związane z zaopatrzeniem biura w materiały i sprzęt biurowy;
 • przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne oraz pilnuje terminowego załatwiania spraw zleconych pracownikom Biura przez Dyrektora Biura i zastępców Dyrektora;
 • redaguje krótkie pisma na polecenie Dyrektora Biura, w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora Biura i zastępców Dyrektora oraz pracowników Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość zasad funkcjonowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6-miesięczny staż pracy w obszarze obsługi kancelaryjno-biurowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość obsługi systemu kancelaryjnego EZD
APLIKUJ TERAZ