Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76334

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca samodzielna biurowo-administracyjna,


-        praca w siedzibie urzędu,


-        stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        stałe godziny pracy (8.15-16.15),


-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


-        stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,


-        infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-        narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,


-        budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),


-        pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi i obsługuje w zakresie administracyjno - biurowym sekretariat Dyrektora Biura i jego zastępcy, terminowo przekazuje ich polecenia i ustalenia organizacyjne funkcjonariuszom i pracownikom oraz przygotowuje i obsługuje organizacyjnie spotkania z zaproszonymi gośćmi i interesantami w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura.
 • Opracowuje, przy współudziale Wydziałów Biura, zbiorcze odpowiedzi dotyczące projektów aktów prawnych przesyłane do uzgodnień (arkusze uzgodnień) w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa Biura.
 • Opracowuje kwartalne informacje o przekazywanych na rzecz Biura darowiznach w celu przesyłania stosownych informacji do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.
 • Prowadzi wykaz świadczonej przez radców prawnych pomocy prawnej oraz sporządza comiesięczne informacje w tym zakresie w celu dostarczenia stosownej informacji Naczelnikowi Wydziału.
 • Na bieżąco obsługuje w zakresie kancelaryjno-biurowym obieg dokumentów w Biurze i Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym (m.in. ewidencjonuje pisma wchodzące i wychodzące, przesyła je pocztą elektroniczną) oraz współpracuje z Kancelarią Jawną w tym zakresie w celu zabezpieczenia terminowego i płynnego przekazywania informacji.
 • Realizuje i rozlicza wydatki reprezentacyjne Kierownictwa Biura w celu wsparcia ich bieżącej pracy.
 • Zastępuje starszego specjalistę administrującego sprzętem i siecią informatyczną Biura w zakresie poczty elektronicznej w Internecie i Intranecie (sprawdzanie, przyjmowanie i wysyłanie maili) w celu zabezpieczenia właściwej pracy Biura.
 • Redaguje krótkie pisma na polecenie przełożonych w celu wsparcia ich bieżącej pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs dla sekretarek – asystentek
 • język angielski: poziom komunikatywny
APLIKUJ TERAZ