Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138400

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Dokonuje klasyfikacji korespondencji do rejestracji elektronicznej. Rejestruje pisma wpływające i wychodzące
 • Rejestruje dane i uzupełnia informacje w systemach informatycznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GllF) oraz współpracuje przy wprowadzaniu do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także opracowuje i przesyła zapytania w celu uzyskania informacji znajdujących się w bazach danych zawierających wrażliwe dane policyjne, podatkowe, celne i osobowe
 • Prowadzi kancelarię materiałów zastrzeżonych, w tym w szczególności, ewidencjonuje pisma wychodzące i wpływające, weryfikuje prawidłowość, oznaczenia i kompletność pism. Przygotowuje pisma do wysyłki, pilnuje terminów, zmian klauzuli oraz przeprowadza okresową kontrolę prawidłowości ich przechowywania
 • Prowadzi ewidencję w sprawach osobowych pracowników departamentu w zakresie absencji i delegacji służbowych
 • Prowadzi i monitoruje terminarz wizyt, narad i spotkań kierownictwa departamentu oraz na bieżąco je obsługuje
 • Przygotowuje projekty pism dla kierownictwa departamentu
 • Przygotowuje zamówienia na zaopatrzenie w materiały biurowe oraz spożywcze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze sekretariatu
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość organizacji Ministerstwa Finansów