Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135832

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela informacji (korespondencyjnie) oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, w tym realizuje zlecenia niestandardowe kierowane przez uprawnione podmioty do Centralnej Informacji na piśmie.
 • Samodzielnie przygotowuje projekty pism wyjaśniających i pouczających do podmiotów wnioskujących o udzielenie informacji lub wydanie dokumentów z rejestrów Centralnej Informacji, zawierające merytoryczne uzasadnienie odmowy realizacji wniosku, a także informujące o pozostawieniu sprawy bez nadania biegu. Sporządza wykazy i zestawienia złożonych wniosków.
 • Prowadzi bezpośrednią obsługę klienta w zakresie udzielania informacji oraz wydawania dokumentów z rejestrów Centralnej Informacji oraz przyjmuje wnioski kierowane przez klientów w trybie korespondencyjnym.
 • Samodzielnie obsługuje wnioski elektroniczne o udzielanie informacji i wydawanie dokumentów z Rejestru Zastawów i Krajowego rejestru Sądowego (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego) kierowane do realizacji poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny.
 • Udziela informacji klientom Centralnej Informacji z zakresu przepisów prawa dotyczących udzielania informacji i wydawania dokumentów z Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych.
 • Prowadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację związaną z realizowanymi zadaniami.
 • Opatruje pieczęcią urzędową dokumenty wydawane z Centralnej Informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kancelaryjnym lub organizacyjnym
 • Znajomość rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości regulujących funkcjonowanie Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych
 • Zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Word
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, komunikacja, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ