Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87709

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca na wysokości do 1-3 metrów,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • Drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje, weryfikuje i sporządza projekty dokumentacji w sprawach wniosków o posiadanie broni palnej sportowej, kolekcjonerskiej i dopuszczenia do posiadania broni, z uwzględnieniem sprawdzeń w dostępnych systemach informatycznych i krajowym rejestrze karnym,
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym akta osób posiadających broń palną sportową i kolekcjonerską oraz dopuszczenia do posiadania broni, a w przypadku prowadzonych postępowań karnych wobec tych osób, monitoruje je oraz wnioskuje o podjęcie czynności administracyjnych,
 • Prowadzi przesłuchania świadków w postępowaniach administracyjnych w sprawach broni palnej sportowej, kolekcjonerskiej i dopuszczenia do posiadania broni,
 • Weryfikuje akta osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną sportową i kolekcjonerską oraz dopuszczenia do posiadania broni w przypadku odwołań od decyzji Komendanta Stołecznego Policji do organu II instancji oraz sporządza wnioski, dotyczące dalszego trybu postępowania,
 • Przyjmuje wnioski i dokumenty w sprawach dotyczących posiadania broni palnej sportowej i kolekcjonerskiej oraz dopuszczenia do posiadania broni, sprawdza ich kompletność oraz udziela w przedmiotowym zakresie informacji,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o broni i amunicji oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność: sporządzania postanowień i decyzji administracyjnych; stosowania prawa; poprawnego formułowania wniosków i opinii; analizy i syntezy informacji; pracy w zespole oraz pod presją czasu; obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ