Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78607

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki itp.). Praca w podległej siedzibie na ul. Chałubińskiego 8, 26 piętro, winda, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Zabezpiecza należności pieniężne oraz prowadzi egzekucję administracyjną należności pieniężnych w celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych.
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
 • Współpracuje z Centralnym Biurem Łącznikowym w celu realizacji całokształtu zadań związanych z realizacją wniosków o odzyskanie należności pieniężnych, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu sprawnego i skutecznego przebiegu egzekucji lub zabezpieczenia.
 • Wykonuje orzeczenia: o zarządzeniu sprzedaży ruchomości, w sprawach w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno - skarbowego oraz w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu - w celu przeprowadzenia sprawnego procesu ich sprzedaży lub zniszczenia.
 • Prowadzi składnicę zajętych ruchomości oraz spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym w zakresie towarów unijnych, w celu ich prawidłowego składowania, przechowywania oraz likwidacji.
 • Wykonuje kary i środki karne oraz wykonuje zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu sprawnego wykonania orzeczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM
APLIKUJ TERAZ