Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 138638

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble i elektryczne urządzenia biurowe. Praca w zespole, nie wymagająca dużego wysiłku fizycznego, może być wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w dziewięciokondygnacyjnym budynku biurowym, z czego pomieszczenia Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zlokalizowane są na parterze oraz I, II i III piętrze. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd, w budynku są dwie windy osobowe, toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pomieszczeniach występuje oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.
 • Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników w celu weryfikacji danych w nich wykazanych.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Analizuje dane będące w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników/płatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podjęcia wobec nich dalszych czynności.
 • Prowadzi czynności sprawdzające i wyjaśniające w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Bada zasadność zwrotu podatku/ nadpłaty podatku w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe