Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136781

Warunki pracy

Budynek wyposażony w windę; brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem takich urządzeń jak: drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności.

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień w celu podejmowania czynności w imieniu Naczelnika, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania, innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz przepisach odrębnych, a także sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Organizuje obieg infromacji i dokumentacji w Urzędzie w celu wspracia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną, gromadzi informacje zarządcze oraz koordynuje sprawozdawczość z zakresu funkcjonowania Urzędu w celu właściwej pracy Urzędu.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach: obsługi kadrowej (w tym rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników obsługujących Naczelnika oraz wnioski i petycje), gospodarowania mieniem, eksploatacyjno - zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz magazynów archiwum zakładowego w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.
 • Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu zapewnienia poprawności udzielanych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM.
APLIKUJ TERAZ