Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133473

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze budynku. Możliwość przemieszczania się wewnątrz budynku.Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika.
 • Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.
 • Orzeka w zakresie opłat, o których mowa w odrębnych przepisach, w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 • Ustala wysokość kosztów postępowania w celu obciążenia nimi podatnika.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania podatników/ płatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ