Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. A.J. Madalińskiego 25, Warszawa

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

Referent w Dziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami ,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem pomieszczeń,
 • sporządzanie dokumentacji przeprowadzanych postępowań,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów,
 • archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala we wszystkich fazach udzielania zamówień,
 • gromadzenie informacji ofertowych związanych z potrzebami szpitala,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa objętych zakresem wykonywanych zadań.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego,
 • znajomość przepisów prawa związanych z prowadzeniem postępowań zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel
 • znajomość korzystania z platform: e-zamówienia UZP oraz komercyjnych platform zakupowych,
 • elastyczność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone działania,
 • skuteczność w komunikacji, w tym umiejętność argumentowania.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • karta Multi Sport.
Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
................................................……
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pani Marta Słoka dane kontaktowe: iod@szpitalmadalinskiego.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
APLIKUJ TERAZ