Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138491

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Udział w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych dotyczących procedowanych projektów aktów normatywnych, również poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań

 • Proceduje projekty aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: opracowuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty aktów normatywnych pozostających w zakresie właściwości Ministra.
 • Proceduje projekty aktów normatywnych innych organów: opracowuje na podstawie opinii właściwych komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz własnej analizy, stanowiska Ministra wobec przekazanych do konsultacji projektów aktów normatywnych oraz bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach komisji prawniczych.
 • Prowadzi procedury podpisywania aktów normatywnych przez Ministra: przedstawia Ministrowi do podpisu projekty aktów wykonawczych do ustaw oraz przygotowuje do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akty normatywne Ministra.
 • Opracowuje i weryfikuje teksty jednolite aktów prawnych z zakresu właściwości Ministra.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych notyfikowanych przez inne państwa członkowskie UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procesu legislacyjnego, w szczególności Konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Zasad Techniki Prawodawczej oraz innych aktów związanych z tym procesem.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne oraz odpowiadającej jej klauzuli UE.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa.