Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129960

Warunki pracy


 • telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
 • zagrożenie korupcją,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 3 piętra w budynku 8-piętrowym,
 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest 5 wind,
 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • analizuje wnioski o kontrolę i przygotowuje projekty wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz udzielenia wyjaśnień w sprawach dot. przedmiotu kontroli lub postępowania wyjaśniającego
 • analizuje i ocenia zgodność postępowań o udzielenie zamówienia z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowuje projekty protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli doraźnych (następczych i uprzednich) oraz zaleceń pokontrolnych i innych pism towarzyszących procesowi kontroli
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o wszczęcie kontroli
 • udziela wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (infolinia)
 • przygotowuje projekty wystąpień do właściwych instytucji oraz biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz projekty wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem opinii biegłego
 • przygotowuje projekty zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz projekty wystąpień do instytucji nadzoru nad zamawiającymi oraz innych komórek Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Prawa zamówień publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ