Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126688

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Reprezentuje, we współpracy z pozostałymi wydziałami Biura, oraz uczestniczy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na rozstrzygnięcia Głównego Inspektora i w sprawach dotyczących sprzeciwów od decyzji Głównego Inspektora oraz wykonuje, przy współudziale właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu, zastępstwa procesowego Głównego Inspektora przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu;
 • Przygotowuje projekty: odpowiedzi na skargi, odpowiedzi na sprzeciwy oraz innych pism procesowych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczących odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów oraz postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących rozstrzygnięć Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w przedmiocie umorzenia, odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty kar pieniężnych lub grzywien, w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innych pism procesowych;
 • Współpracuje z pozostałymi wydziałami Biura w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Sporządza dokumentację stanowiącą podstawę do zaksięgowania lub wypłaty należności pieniężnych, zasądzonych tytułem zwrotu kosztów sądowych w wyniku postępowań przed sądami administracyjnymi;
 • Bieżąca analizuje i upowszechnia we współpracy z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego, Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej i Biurem do spraw Transportu Międzynarodowego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji i wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym;
 • Współpracuje z Gabinetem Głównego Inspektora przy załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o czasie pracy kierowców, Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczaniem, orientacja na klienta, komunikatywność, myślenie analityczne, sumienność, organizacja pracy własnej, rozwój zawodowy;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp;
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego;
 • Umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców;
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006.
APLIKUJ TERAZ