Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120408

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Umowa na zastępstwo.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a także przepisów dotyczących ewidencji i numeracji dróg publicznych, a w szczególności inicjuje i prowadzi współpracę z podmiotami z danego obszaru, opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie, przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy, prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra oraz weryfikuje przepisy oraz wzorce i standardy.
 • Przeprowadza analizę formalno-prawną i techniczną wniosków o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
 • Monitoruje zadania finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zgodności z warunkami technicznymi a w szczególności udziela wyjaśnień i interpretacji oraz opiniuje przyjęte założenia i rozwiązania projektowe pod kątem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, monitoruje postęp realizacji robót budowlanych, w tym bierze udział w kontrolach w terenie, mając na uwadze termin oddania do użytkowania zadania.
 • Analizuje i opiniuje dokumenty, w tym projekty Polskich Norm, dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym oraz rozpatruje skargi i wnioski producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.
 • Bierze udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działających przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, analizuje i opiniuje pod względem techniczno-budowlanym projekty i programy drogowe oraz akty prawne zawierające warunki techniczne.
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności zapewnia obsługę organizacyjną lub merytoryczną rad i zespołów eksperckich, dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów, rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie, udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie, rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności art. 7 i 9 ustawy – Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ