Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekt planu w ujęciu rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy w prowadzonym rozdziale, a po ostatecznym zatwierdzeniu aktualizowanie go cyklicznie zgodnie z otrzymanym wycinkiem limitu finansowego
 • Opracowuje i sporządza dokumenty planistyczne w zakresie potrzeb obejmujących zakupy: sprzętu, usług i materiałów w kolejnym roku
 • Przygotowuje i sporządza okresowe informacje analityczne, zestawienia, analizy ekonomiczno-porównawcze, sprawozdania finansowe dot. realizacji planu, rezerw celowych, projektów finansowanych ze środków zagranicznych w zakresie prowadzonych pozycji
 • Prowadzi ewidencję wydatków w wydziale dla poszczególnych pozycji budżetowych prowadzonego rozdziału oraz comiesięcznie uzgadnia z komórką finansową ich stan
 • Prowadzi ewidencję umów, zamówień i zleceń dotyczących zakupów sprzętu, materiałów i usług z zakresu uzbrojenia, techniki policyjnej i lotnictwa Policji
 • Sporządza przewidywane zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz prowadzi rejestr dokumentów księgowych za zakupiony sprzęt, usługi i materiały, przeprowadzając ich kontrole merytoryczną
 • Monitoruje realizację limitu finansowego prowadzonych pozycji budżetowych i sporządza wnioski-korekt- w sprawie zmian w limicie finansowym oraz planie rzeczowo-finansowym
 • Współuczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących właściwości merytorycznej stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w pracy na stanowiskach, na których są realizowane zagadnienia związane z obsługą finansową
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • ,Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych)
 • Komunikatywność
 • Skrupulatność
 • Rzetelność
APLIKUJ TERAZ